กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image
วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)

 บุคลากรกรมควบคุมโรค เป็นคนดีมีความสุข เชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2567