กองกฎหมาย
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ

    ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคให้มีความทันสมัย เพื่อให้กฎหมายของกรมควบคุมโรคสามารถใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ