กองกฎหมาย
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     "เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานกฎหมายด้านการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายในปี 2575"