สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร มีการดำเนินงานได้มาตรฐานระดับสากล 

 

พันธกิจ

สนับสนุนการวิจัยที่ดำเนินงานโดยบุคลากร หรือหน่วยงานของสถาบันฯ หรือการวิจัยที่ดำเนินงานภายในสถาบันฯ ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และมีการธำรงไว้ซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย