สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เกี่ยวกับหน่วยงาน

พันธกิจ

  1.  ผลิตผลงานวิจัย วิชาการ คู่มือด้านอาหารโภชนาการ โภชบำบัดทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบริการทางสาธารณสุขของประชาชน
  2.  บริหารจัดการด้านอาหารแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย และผู้เฝ้าระวัง ในโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์

      เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ โภชนบำบัดทางการแพทย์ ด้านโรคติดต่อ   โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดต่อเรื้องรังเพื่อบริการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างมีมาตรฐาน

ปรัชญา

โภชนาการดีนำชีวีให้มีสุข

เป้าหมาย

  1. เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมีสุขภาพดีอย่างเหมาะสม
  2. สนับสนุนด้านการรักษาให้มีประสิทธิภาพ
  3. มีการประเมินผลของผู้รับบริการ และความพึงพอใจอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี โดยมีผลลัพธ์ร้อยละ 80

 

โครงสร้างหน่วยงาน