สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

Download

แบบฟอร์มเอกสาร

รหัส

                                           แบบเอกสารสำหรับผู้วิจัย

                      แบบฟอร์มสำหรับการส่งโครงการวิจัยใหม่ เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ

RF 01_2565

คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรอง download

RF 02_2565

คู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย download

RF03.1_2565

แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก download

(Initial Review Submission Form)

RF 03.2_2565

รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review และ Exemption Review download

RF 04.1_2565

หนังสือนำส่งจากผู้วิจัย download

RF 04.2_2565

รายการเอกสารที่ต้องการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ download

RF 04.3_2565

แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากผู้อำนวยการสถาบันฯ download

RF 04.4_2565

แบบขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจเพื่อการวิจัย download

RF 04.5_2565

แบบขออนุญาตใช้เวชระเบียนผู้ป่วย download

RF 04.6_2565

ตัวอย่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ  download
(Example of Biological Material Transfer Agreement, Thai and English version)

RF 05.1_2565

แบบประวัติผู้วิจัย (CV) download

RF 05.2_2565

แบบรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และแหล่งทุนวิจัย  download
(Conflict of Interest and Funding Form)

RF 06.1_2565

เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information sheet) download

RF 06.2_2565

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) download

RF 06.3_2565

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – 12 ปี download

RF 06.4_2565

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – 12 ปี download

RF 06.5_2565

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง download

RF 06.6_2565

แนวทางและตัวอย่างเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับการเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อเก็บรักษาไว้เพิ่มเติมเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต download

RF 06.7_2565

ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย (Case report) download

RF 07_2565

แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย download

แบบฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารโครงการวิจัยภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว

RF 08.1_2565

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment Form) download

RF 08.2_2565

แบบรายงาน ความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report) download

RF 08.3_2565

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report) download

RF 08.4_2565

CIOMs Form download

RF 08.5_2565

รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง download  

(Report of Protocol Deviation / Violation)

RF 08.6_2565

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) download

RF 08.7_2565

แบบรายงานการยุติการวิจัยก่อนกำหนดหรือ การระงับการวิจัย (Early Termination Report) download

        

SOPs

รหัส

เรื่อง / ชื่อวิธีดำเนินการมาตรฐาน

BIDI 01/2565

การสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน download

BIDI 02/2565

โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย download

BIDI 03/2565

การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก download

BIDI 04/2565

แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย download

BIDI 05/2565

การประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานการประชุม download

BIDI 06/2565

การประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง download

BIDI 07/2565

การจัดการเอกสารโครงการวิจัย download

BIDI 08/2565

การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย download

BIDI 09/2565

การทบทวนโครงการวิจัยโดย IRB นอกสถาบันหรือ Central IRB
(Centralized IRB review process) download