สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองโครงร่างการวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น โครงการวิจัยยาใหม่ของบริษัทยา

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission)

9,000

การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1

2,000

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2

 • Major amendment
 • Minor amendment
 • Administrative amendment

 

3,000

1,500

500

Centralized IRB review process

 • Initial review
 • Amendment
 • Progress report

 

2,000

500

500

 

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ทั้งนี้ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. หรือ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission)

4,500

การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1

1,000

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2

 • Major amendment
 • Minor amendment
 • Administrative amendment

 

1,500

800

waive

Centralized IRB review process

 • Initial review
 • Amendment
 • Progress report

 

1,000

300

300

 

 

โครงการวิจัยที่นอกสถาบัน ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบุคลากรในสถาบันฯ และอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างสถาบันฯ (IRB Authorization Agreement) เช่น โครงการของนักศึกษา หรืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นต้น

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission)

Fullboard

Expedited

 

2,000

1,200

การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1

Fullboard

Expedited

 

600

Waive

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2

 • Major amendment
 • Minor amendment
 • Administrative amendment

 

800

500

waive

 

1 สำนักงานฯคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ขอต่ออายุการรับรองเท่านั้น เช่น ในกรณีที่โครงการวิจัยหนึ่งถูกกำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน โครงการดังกล่าวจะจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาทในกรณีที่โครงการนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน

   ทั้งนี้หากโครงการวิจัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำนักงานฯ จะยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการทบทวน

 • เป็นโครงการวิจัยที่มีการดำเนินงานวิจัยที่เหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • เป็นโครงการวิจัยที่  (1) ปิดการรับอาสาสมัครใหม่แล้ว, (2) อาสาสมัครที่อยู่ในโครงการวิจัยทุกรายได้ดำเนินการทำกิจกรรมหรือหัตถการต่างๆของโครงการฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว , และ (3) การดำเนินการของโครงการวิจัยที่เหลืออยู่คือ การติดตามระยะยาวกับอาสาสมัคร
 • เป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่มีอาสาสมัครคัดเลือกเข้าโครงการวิจัย และ ไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

2 สำนักงานจะคิดค่าธรรมเนียมกรณีที่เป็น Major amendment หรือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย
(เช่น การทำหัตถการเพิ่มเติมในอาสาสมัคร, การเพิ่มข้อมูลความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร, การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร  

          ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยเพียงเล็กน้อย (Minor Amendment) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย เช่น การ update investigator brochure ที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลต่อ safety หรือ วิธีวิจัย, การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครในสถาบันฯ (กรณี multi-center study), การเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยหรือเพิ่มผู้วิจัย เป็นต้น  

        โครงการวิจัยที่เป็น multicentre study หากต้องการปรับจำนวนอาสาสมัครเพิ่มในสถาบัน โดยไม่มีผลต่อจำนวนอาสาสมัครทั้งหมดในโครงการวิจัย ถือเป็น minor amendment

        Administrative amendment เช่น การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือ ที่อยู่ของผู้วิจัย การแก้ไขตัวสะกด)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสั่งจ่ายในนาม “เงินสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันบำราศนราดูร”