สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
พันธกิจ
พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน

4. ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 

เป้าประสงค์

ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 4 มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังพลด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจ ตามความมาตราใน 8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และ แบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ออกเป็น 24 หน่วยงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545

 

ค่านิยมองค์กร
           M : Mastery เป็นนายตัวเอง หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
แนวปฏิบัติ : ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ยึดมั่นส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมเป็นหูเป็นตา และไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
           O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
แนวปฏิบัติ : ใส่ใจเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
           P : People centered ใส่ใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้" 
แนวปฏิบัติ : บริการอย่างเท่าเทียม สะดวกสบาย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และเป็นที่ไว้วางใจ ใช้ทรัพยากรรัฐอย่างประหยัด รู้คุณค่าส เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
           H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ค่านิยมร่วม I SMART 
I : Integrity หมายถึง ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ 
S : Service mine หมายถึง การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ 
M : Mastery / Expertise หมายถึง การทำงานอย่างมืออาชีพ 
A : Achievement Motivation หมายถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
R : Relationship หมายถึง การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
T : Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม


(ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ.2565)