สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางอรนาถ วัฒนวงษ์

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดนครนายก)

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายเดชา สุคนธ์

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดปทุมธานี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดสระบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายทนุบูรณ์ กองจินดา

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดอ่างทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญาภรณ์ อีเวิส

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดนนทบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิศักดิ์ รักเดช

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดลพบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ ทองโต

รองผู้อำนวยการ
(จังหวัดสิงห์บุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายดิสพล แจ่มจันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล

หัวหน้างานพัสดุ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวพนิดา อินทสร

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง

หัวหน้างานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชัชฎาวรรณ สุภาพันธ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายเดชา สุคนธ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นางนงลักษณ์ ทองโต

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
นายวีระเทพ แจ่มจันทร์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นายทนุบูรณ์ กองจินดา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางสาวธัญญาภรณ์ อีเวิส

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กรและบุคคล
นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นายวุฒิศักดิ์ รักเดช

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายศรสิทธิ์ จิรังดา

หัวหน้ากลุ่ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์สาธิตเวชศาสตร์ป้องกัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

หัวหน้าศูนย์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุมณี รัตนมรรคคา

หัวหน้างานสนับสนุนบริการสาธารณสุข

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์

หัวหน้างานบริการทางการแพทย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ